آیا دوره های آموزشی این سایت پشتیبانی دارد ؟
بله تمامی دوره های آموزشی این سایت پشتیبانی آنلاین دارند . بسته به دوره ی مورد نظر و زمان مورد نیاز برای یادگیری کامل دوره از سه تا شش ماه پشتیبانی آنلاین ما را خواهید داشت .
کارشناسان ما از ابتدای یادگیری تا یادگیری کامل در کنار شما هستند .